Other languages:

Pólska / Polski

RODZICE WspóBpracujmy razem!

Zasady przebywania na dworze

W okresie roku szkolnego

(od 1 wrze[nia do 1 maja)

Dzieci w wieku do 12 lat, nie mog przebywa same na dworze po godz. 20

Dzieci w wieku od 13 do 16 lat, nie mog przebywa same na dworze po godz. 22

W okresie letnim

(od 1 maja do 1 wrze[nia)

Dzieci w wieku do 12 lat nie mog same przebywa na dworze po godz. 22

Dzieci w wieku od 13 do 16 lat nie mog same przebywa na dworze po godz. 24

Rodzice i opiekunowie maj peBne prawo do skrócenia tych godzin. Zasady te s zgodne z islandzk ustaw o ochronie dzieci, która zabrania dzieciom przebywania w miejscach publicznych bez opieki dorosBych po wyznaczonych godzinach. Wyjtek stanowi dzieci w wieku od 13 do 16 lat, które pózno wracaj do domu z zaj szkolnych lub klubów sportowych i mBodzie|owych. Wiek dziecka ustala si na podstawie roku urodzenia.

Cele grupy SAMAN

PrzeciwdziaBa niebezpiecznym zachowaniom dzieci i mBodzie|y, wspiera zdrowy styl |ycia i zapobiega u|ywania przez dzieci i mBodzie| alkoholu i narkotyków.

Wzmacnia wspólne dziaBania i wspóBprac pomidzy tymi, którzy pracuj nad prewencj negatywnych zachowaD u dzieci i dorosBych. CzBonkowie grupy SAMAN maj te same cele w pracy z i dla mBodzie|y na Islandii. Skupia si ona na prewencji, wychowaniu, edukacji, terapii oraz doradztwie.

Zwraca uwag opinii publicznej na zagro|enia w spoBeczeDstwie, z którymi dzieci i mBodzie| mog si zetkn w zwizku z nadu|ywaniem alkoholu i narkotyków.

Wspiera i wzmacnia rodziców w wychowywaniu dzieci i zwraca im uwag na obowizki, jako rodziców oraz zachca do pozytywnej komunikacji i relacji w rodzinie.

My i nasze dzieci